nema-gdpr

Whistleblowing

Whistleblowing

Ucelený stavební systém NEMA, střešní konstrukce, vazníky, krovy, střešní panely, obvodové panely pro dřevostavby

Zákon o ochraně oznamovatelů

Co je Whistleblowing? 

Řeší důvěrné přijímání a posuzování oznámení o porušování pravidel a předpisů v rámci společnosti. Udává bezpečný a důvěrný postup pro zaměstnance či jiné osoby ve společnosti, které takové nepravosti odhalí. Podezření je možné oznámit buď interně v rámci firmy, nebo externě.


Přínos pro zaměstnance a zaměstnavatele

Whistleblowing přispívá k férovému a etickému firemnímu prostředí, transparentnosti a zodpovědnosti. Díky jeho zavedení se o případném nevhodném či protiprávním jednání dozví jako první přímo firma. Její vedení tak může záležitost urgentně systémově vyřešit a předcházet tak riziku jejich pokračování.

Jaké jednání je vhodné nahlásit?

Oznamovatel může nahlásit nesrovnalosti nebo jednání, která jsou v rozporu se zákony EU a ČR a to například:
 • korupci a finanční nesrovnalosti, například úplatky, nekalou soutěž, praní špinavých peněz, podvod, střet zájmů,
 • porušení BOZP předpisů týkající se například zdraví a bezpečnosti na pracovišti, bezpečnosti výrobků, vážné diskriminace a obtěžování v rozporu se zákony, porušení předpisů na ochranu životního prostředí, například nezákonné nakládání s nebezpečným odpadem,
 • porušení ochrany osobních údajů, například zneužití osobních údajů,

V případě nespokojenosti na pracovišti či souvisejících problémů zaměstnance žádáme, aby se obraceli na svého nadřízeného nebo ředitele. Tyto problémy nelze v rámci whistleblowingu vyšetřit.

Oznamovatel nemusí mít k podání podezření jasný důkaz. Úmyslné zneužití systému, jako je nahlašování nepravdivých, falešných nebo zavádějících informací je však zakázáno.

Jak postupovat pro podání oznámení?

Příjem veškerých podnětů a zpráv podaných prostřednictvím vnitřního informačního systému Whistleblowing bude mít pravomoc řešit pouze jmenovaná „příslušná osoba“. V případě potřeby může příslušná osoba přizvat k řešení i další zainteresované osoby, to však pouze na základě souhlasu oznamovatele, je-li znám. Příslušnou osobou pro společnost NEMA spol. s r.o. byla jmenována paní Lucie Kačírková. Oznámení můžete podat následujícími způsoby:

 • e-mailem
  na e-mailovou adresu prislusnaosoba@nema.cz
 • písemně
  v obálce označené nápisem: „DŮVĚRNÉ, POUZE K RUKÁM LUCIE KAČÍRKOVÉ“ a to na adresu společnosti: NEMA, spol. s r.o., Olešnice 247, 373 31 Olešnice.
 • telefonicky nebo zasláním SMS zprávy
  na čísle +420 605 243 042 a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin
 • osobně
  po předchozí domluvě v zasedací místnosti provozovny Jílovice čp. 224, Jílovice 373 32 a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin
 • přes webové stránky společnosti www.nema.cz

Přijetí oznámení

Pověřená osoba posoudí důvodnost každého přijatého oznámení a rozhodne, zda oznámení přijme jako důvodné, nebo ihned zamítne. V případě přijetí obdrží oznamovatel do 7mi dnů potvrzení o přijetí oznámení a započne se proces vyšetřování.
Pověřená osoba nahlášené oznámení nebude vyšetřovat v případě, že

 • nemá dostatečné informace pro vyšetření oznámení
 • oznámení nebylo učiněno v dobré víře nebo je úmyslně škodlivé, falešné
 • předmět oznámení byl již vyřešen

Zákonná lhůta pro zaslání výsledku šetření je 30 dní.

Vyšetřování

 • Příslušná osoba je povinna za účelem vyhodnocení oznámení provést šetření v rozsahu nezbytném pro spolehlivé rozhodnutí, jak bude s oznámením v rámci vyhodnocení dále naloženo.
 • Příslušná osoba je oprávněna v rámci šetření vyžadovat od zaměstnavatele a jeho zaměstnanců jakékoliv údaje a informace, jež nejsou v rozporu s právními předpisy a které jsou přiměřené povaze šetření. Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni poskytnout příslušné osobě v daném ohledu veškerou součinnost.
 • Příslušná osoba je povinna si při svém šetření počínat tak, aby za žádných okolností nedošlo k ohrožení utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení
 • Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně své součinnosti s příslušnou osobou.

Ochrana oznamovatele

Oznamovateli nehrozí žádná odvetná opatření jako výpověď z pracovního poměru ani jakákoliv forma sankcí nebo osobních nevýhod a to i v případě, že se nahlášené podezření na nekalé chování nepotvrdí. Oznamovatel bude informován o výsledcích vyšetřování domnělého jednání, a to s ohledem na soukromí osob, vůči kterým bylo vzneseno obvinění, a na jakékoli jiné záležitosti týkající se důvěrnosti. V případě údajných trestných činů bude neanonymní oznamovatel informován, že během soudního řízení může být nutné odhalit jeho totožnost.


Bezpečnost systému whistleblowing

Bezpečnost a ochrana soukromí ohlašovatelů je pro správné a efektivní fungování systému velmi důležitá. Systém je nastaven tak, aby chránil soukromí ohlašovatelů, osobní údaje i bezpečnost firemních dat. Veškeré poskytnuté informace budou chráněny a zpracovány v souladu s platnými zákony. 

KONTAKTUJTE NÁS

Jméno a příjmení *
Email *
Telefon
+420
Hledat
  Datum narození
  Bydliště
  Pozice ve společnosti
  Dotčené osoby *
  Předmět oznámení / podezřelé činnosti *
  Obsah oznámení *
  Připojit přílohu Možno odeslat: jpg, jpeg, png, pdf, doc. Maximální velikost jednoho souboru je 5 MB.
  Přetáhněte soubory sem Procházet soubory
  Chci být informován o závěru šetření?*
  Ano
  Ne
  Ochrana osobních údajů*

  Máte zájem o NEMA produkty a řešení pro Vaši stavbu?

  logo-nema

  Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.

  Když dřevo, tak Nema.

  Vedení firmy
  Tomáš Nemrava
  výkonný ředitel

  nemrava.tomasremove@nema.cz

  Chcete dřevostavbu na klíč?

  Ve spolupráci se společností
  Nema Dřevostavby s.r.o. dokážeme na klíč postavit jakoukoliv stavbu včetně staveb obecní nebo městské vybavenosti. Více informací
  na www.nema-drevostavby.cz

  eu
  Člen Centra pasivního domu
  Sídlo firmy
  Nema, spol. s r.o.
  Olešnice 107
  373 31 Olešnice
  IČ: 490 629 05
  DIČ: CZ 490 629 05
  Bankovní spojení: 7011642/0800
  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 3389.
  Kontaktní informace
  Nema, spol. s r.o.
  Jílovice 224
  373 32 Jílovice

  +420 605 243 042
  www.nema.cz

  poptavkaremove@nema.cz